O Fundacji

Fundacja „Zielona Lokomotywa”

Misją Fundacji „ Zielona Lokomotywa ” jest wdrożenie pomysłu wykorzystania lokalnych OZE - zasobów energii odnawialnej dla wsparcia rozwoju gospodarczego. Zielone jak Środowisko, Lokomotywa bo ciągnie, w domyśle rozwój.

Warunkami koniecznymi dla realizacji celów są :

  • istnienie warunków technicznych (rozwój technologii, produkcja i podaż urządzeń, instalacji OZE odpowiadających koncepcji) umożliwiających realizację
  • warunków prawnych
  • warunków finansowych / kredyty, dotacje na OZE
  • świadomość społeczeństwa / upowszechnienie idei
  • zaplecze serwisowe / instalowanie, serwisowanie urządzeń

Idea Zielonej Lokomotywy i pierwsze nie sformalizowane działania członków Fundacji to lata 2005 -2006 z aktywnym udziałem w wielu konferencjach w tym międzynarodowych, szczególnie z Partnerami Niemieckimi, udział w Targach w tym nagrody i wyróżnienia – za system logistyczny dostaw biomasowych paliw formowanych „pelletów” - slioPACK , pomysł na mikroturbinę wiatrową do produkcji ciepłej wody użytkowej („Piramida ENEX” dla Technologii Przyszłości na Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii Energii Odnawialnej 2010), prace rozwojowe – rozwój zgazowującego pelletowego palnika Lester (wyróżnienie „wschodząca gwiazda” za parametry emisyjne w czołówce światowej), zgłoszenie patentowe na kocioł c.o. z palnikiem zgazowującym, potwierdzenie oczekiwanych własności rozwiązania badaniem prototypu przez Instytut Energetyki.

W latach 2012 – 2014 prowadziliśmy działania zmierzające do urynkowienia palnika Lester . Prace te prowadzimy nadal.

Wspólnie z Klastrem Metalika przygotowaliśmy wniosek do programu Gekon na wdrożenie do produkcji własnej wersji technologii wykonania mikroturbiny wiatrowej wg patentu Z. Pawlaka tworząc konsorcjum z ZUT (technologia masowego wykonania elementów areodynamicznych, prądnica, przetwornik ).

W ramach współpracy z Klastrem Metalika prezentowaliśmy na Warsztatach programu Horizon 2020 w Hanowerze koncepcję rozwoju lokalnych rynków biomasy do celów energetycznych co w konsekwencji doprowadziło do przygotowania szkicu strategii rozwoju agroenergetyki nazwanej 4 kroki.

Celem strategicznym jest budowa sieci agroenergetycznych wykorzystujących lokalną odpadową biomasę do wytwarzania energii w skojarzeniu. Działania podzielone są na 4 kroki – stąd nazwa strategii. Każdy z kroków uzasadniony ekonomicznie Strategii przewidzianej na wiele lat.

Pierwszy krok to wywołanie popytu na formowaną biomasę, drugi krok to pobudzenie lokalnej produkcji paliw zorientowany na rynek lokalny. Trzeci krok to rozwój rynku odbiorców ciepła – lokalny dostawca, w oparciu o telemetrię obsługuje jednostki grzewcze u rozproszonych odbiorców. Czwarty krok to stopniowe zastępowanie jednostek grzewczych urządzeniami produkującymi ciepło i prąd – kogeneracja, energetyka prosumencka.

Wdrożenie pomysłu to powstanie lokalnych miejsc pracy uwarunkowane jest jednak uprzednim przygotowaniem Kadr. Mówimy o nowych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych wymagających nowych kompetencji.

Dysponujemy już praktycznie wszystkimi rozwiązaniami technicznymi niezbędnymi do realizacji modelu rozproszonego rynku energii. Potrzebne jest jednak prowadzenie działalności B+R skoncentrowanej na rozwoju i wdrażaniu rozwiązań potrzebnych do funkcjonowania lokalnego rynku agroenergetyki.

Dla zachowania skuteczności i spójności działań zamierzamy połączyć prace B+R ze szkoleniami i działaniami edukacyjnymi.

W perspektywie finansowej środków pomocowych EU na lata 2014 – 2020 główny strumień pomocy finansowej kierowany jest na skoordynowane działania realizujące strategię obszaru w ramach tzw Kontraktu Samorządowgo.

W przypadku Zielonej Lokomotywy współpracujemy z dwoma Ośrodkami tworzącymi Kontrakty Samorządowe.

Są to Kontrakt dla powiatu Wałeckiego oraz Kontrakt Samorządowy dla Obszaru działania „Lidera Pojezierza”.

Jednym z warunków skutecznej realizacji strategii jest czynnik Ludzki, inaczej mówiąc z jednej strony zrozumienie przez Społeczeństwo prowadzonych działań z jasnym przekazem pokazującym korzyści wynikające z wdrażania Strategii dla Obszaru czyli Edukacja oraz Szkolenia – przygotowanie zawodowe obejmujące specjalności potrzebne dla fizycznej realizacji Strategii.

Największą siłę przekazu ma przekaz fizyczny poparty podbudową teoretyczną . Możliwość pokazania urządzeń w pracy to z jednej strony właśnie taki przekaz, a z drugiej strony możliwość prowadzenia kursów zawodowych, obsługi urządzeń etc.

Zamysł stworzenia przez Fundację Zielonej Lokomotywy Centrum Edukacji Ekologicznej i Zawodowej - Ośrodka B + R z jednoczesnym prowadzeniem działań edukacyjnych i szkoleń /kursów zawodowych, szkoleń to pomysł na realizację tych założeń.

Przewidziane działania Ośrodka:

I. Badania i rozwój:

  1. Rozwój technik czystego spalania /zgazowania Jako Grupa tworząca „Z-L” dysponujemy prawami autorskimi palnika zgazowującego Lester i kilkuletnimi doświadczeniami z jego urynkowiania. Na bazie obserwacji pracy palnika i analiz przygotowaliśmy wniosek patentowy dotyczący głównie procesu dopalania spalin i separacji pyłów dymnicowych - w efekcie można oczekiwać urynkowienia urządzeń energetycznych zasilanych resztkową biomasą i ewentualnie RDF – wysortowana frakcją odpadu komunalnego innego niż niebezpieczny. Przewidziana kontynuacja współpracy z Instytutem Energetyki – oddział w Łodzi, AGH w Krakowie Katedra Energii i Paliw

Przewidziana współpraca z ZUT. Politechniką Koszalińską, PWSZ w Wałczu

  1. Produkcja i logistyka dostaw biomasy formowanej. Dysponujemy rozwiązaniem logistycznym siloPACK -„transport, magazynowanie i aplikacja materiałów sypkich” które plnujemy rozszerzyć o telemetrię i sprawdzić i dopracować model logistyczny dostaw paliwa połączony z obsługą kotłów na modelu w skali rzeczywistej / pilotażu . Wzór do powielania w innych lokalizacjach. Jednocześnie przewidujemy prace B+R nad trwałością matryc, pozyskania surowca, recepturami, procesami kompaktowania . Kontynuacja współpracy z Politechniką Białostocką - Prof R. Hejft

II. Edukacja społeczna, szkolenia, kursy.

Przekaz słowny, poparty nawet przekazem medialnym, prezentacją ze zdjęciami i filmami ma mniejsze oddziaływanie niż możliwość fizycznego obejrzenia działającej instalacji, kontaktu z Osobami obsługującymi urządzenie, możliwością zadania pytań. Dotyczy to szerokiego Spektrum Społecznego – od Samorządowców, Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą, Studentów, czy po prostu Mieszkańców regionu i wszystkich Zainteresowanych.

1) Możliwość prowadzenia takiego sposobu przekazu wiedzy na temat OZE zamierzamy prowadzić w siedzibie Fundacji Słutowo 11, 73-210 Recz i przekształcać obiekt we wspomniane Centrum Edukacji Ekologicznej.

2)Rosnące zainteresowanie OZE, poparte dodatkowo rosnącymi wymaganiami Ustawodawcy przy jednoczesnym deficycie w Szkolnictwie Zawodowym jest impulsem do inicjatywy organizacji indywidualizowanych praktyczno – teoretycznych szkoleń/kursów zawodowych przy współpracy z ZDZ i SIMP, WZSZ w Wałczu.

Przewidujemy szkolenia w zakresie Instalator/Operator Instalacji OZE oraz operator Urządzeń CNC, spawacz MIG, MAG, TIG, gdzie część praktyczną szkoleń prowadzić zamierzamy w oparciu o Centrum E.O. w Słutowie oraz Zakład produkcyjny Firmy Sumara sp z o.o. Wielgoszcz 6 gmina Recz, ( Dysponujacej maszynami CNC – laser 3D, prasa krawędziowa 3D oraz piła taśmowa CNC oraz wspomniane techniki spawania. Jest to kontynuacja współpracy ze Szkołą Zawodową w Choszcznie, SIMP w Szczecinie oraz Zespołem Szkół Zawodowych (Firma Sumara -Lesterprojekt przekazała dla celów dydaktycznych zestaw szkoleniowy kocioł z palnikiem zgazowującym z nagrzewnicą umożliwiający pracę kotła w laboratorium) wreszcie PWSZ w Wałczu.

3)Niezależnie od wymienionych powyżej działań inicjujemy proces tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych lub trwale bezrobotnych udostępniając wyposażone stanowisko pracy, przeszkolenie w zakresie jego obsługi i zbyt na część lub całość produkcji.

Na początek przygotowujemy dwa produkty, a w zasadzie „rodzinę” produktów - podpałka do kominków, pieców c.o. i innych, Grill-Box. W tym przypadku naszym zadaniem jest opracowanie produktu, stworzenia technologii jego wytwarzania i urządzeń do jego produkcji oraz zbyt zostawiając jednak miejsce dla usamodzielnienia się i rozpoczęcia samodzielnej działalności. Nawiązaliśmy kontakt z OWES i sektorem przedsiębiorczości Społecznej. Jest to koncepcja „Fabryki miejsc pracy” - oparta na rynku energii/ciepła, OZE oraz rekreacji /wolnego czasu.